خط مشی کیفیت

پرینت

- پیروی از استانداردها ومقررات بین المللی و ملی
- تهیه محل کار مطمئن، جلو گیری از تمام خطرات و حوادث ناگوار و اثرات نامطلوب زیست محیطی
- پایبندی به تمام مشخصات، استانداردها و کیفیت مورد نیاز در قراردادها
- مدیریت کارآمد منابع
- پیاده سازی سیستمهای بهبود مستمر
- ارتقا مدام دانش
 

 

تصاویری از پروژه ها

005.jpg 001.jpg 006.jpg 002.jpg 008.jpg 004.jpg 003.jpg
Copyright © 2010 Naftsazeh kosar. All Rights Reserved. Designed by