اصول مدیریت

پرینت
- ما در هر شرایط به ارزشهای تدوین شده شرکت پایبند هستیم.
- ما همواره به تغییر به عنوان یک فرصت می نگریم.
- مقامات ارشد شرکت همواره خود را در قبال مشتری پاسخگو می دانند.
- ما همواره به کیفیت در کارهایمان پایبندیم.
- ما خود را در قبال تعهداتمان مسئول می دانیم.
- ما در عین آرمانگرا بودن واقعیتهای موجود را به خوبی درک کرده ایم.
 

تصاویری از پروژه ها

005.jpg 001.jpg 006.jpg 002.jpg 008.jpg 004.jpg 003.jpg
Copyright © 2010 Naftsazeh kosar. All Rights Reserved. Designed by