نیروگاهها و خطوط انتقال نیرو

پرینت
 ساخت نیروگاههای تولید برق به خاطر نیاز روزافزون صنایع و سایربخش ها رو به افزایش است. رویکرد دولتها در استفاده از بخش خصوصی در تولید و انتقال برق مارا متقاعد به حضور در این عرصه نموده است. نفسا علاوه بر ارائه خدمات در این زمینه با رویکردی به آینده به مسایل می نگرد و استفاده از انرژی های نو را در برنامه خود قرار داده است.
- ساخت و تجهیز نیروگاهها
- اجرای عملیات ساختمانی و سازه ای پست های فشار قوی و ضعیف
- عملیات انتقال برق
 

 

 
Copyright © 2010 Naftsazeh kosar. All Rights Reserved. Designed by