مجتمع های صنعتی

پرینت
 صنعت به عنوان یکی از ارکان اشتغال و تولید همواره مورد توجه مردم و دولت ها بوده است. ما با آگاهی از این مطلب جهت کمک به ایجاد شغل و افزایش تولید، ساخت مجتمع های صنعتی را یکی از فعالیت های خود قرار داده ایم.
- ساخت انواع سالن برای صنایع سبک و سنگین
- تهیه، ساخت، نصب و تجهیز انواع کارخانجات
 

 

 
Copyright © 2010 Naftsazeh kosar. All Rights Reserved. Designed by