زیرساختهای عمرانی

پرینت
 توسعه پایدار بدون توسعه زیرساختها غیر ممکن است و زیر ساختهای عمرانی نقش مهمی را در توسعه پایدار هر جامعه ایفا می نمایند.
- سیستمهای ریلی
- ساخت راه
- ساخت انواع پلها
- فرودگاه
- تونل
 

 


 

 
Copyright © 2010 Naftsazeh kosar. All Rights Reserved. Designed by