کارکنان شرکت

پرینت

ردیف

نام و نام خانوادگی

میزان
تحصیلات

سوابق کاری

پست سازمانی

سال اخذ
مدرک تحصیلی

1.

سید صابر حسینی شیراز

کارشناس ارشد پلیمر

10 سال

مدیر عامل

1378

2.

سید سجاد حسینی شیراز

10 سال

مدیر کارخانه

3.

ایلناز شیخ الاسلامی

کارشناس کشاورزی

4 سال

عضو هیئت مدیره

1383

4.

محمد یاوری گلزار

ارشد حسابداری

مدیر مالی و اداری

5.

امید رنجی

کارشناس ارشد نفت

مدیر خط تولید

6.

رامین سیار

کارشناس پتروشیمی

مدیر آزمایشگاه

7.

سپهر موسویان

کارشناسی

مسئول خرید

8.

مینا غفارزاده

کارشناسی

حسابدار

9.

سحر اله ویردی پور

کارشناسی

امور دفتری