پرینت

نفت – گاز – پتروشیمی

می دانیم که نیاز جهان به انرژی روز به روز زیادتر می شود و سوختهای فسیلی همچنان منبع اصلی تامین انرژی جهان می باشند.

نیروگاهها و خطوط انتقال نیرو

ساخت نیروگاههای تولید برق به خاطر نیاز روزافزون صنایع و سایربخش ها رو به افزایش است.

مجتمع های صنعتی

صنعت به عنوان یکی از ارکان اشتغال و تولید همواره مورد توجه مردم و دولت ها بوده است.

زیرساختهای عمرانی

توسعه پایدار بدون توسعه زیرساختها غیر ممکن است و زیر ساختهای عمرانی نقش مهمی را در توسعه پایدار هر جامعه ایفا می نمایند.

ساخت و ساز ساختمان

نیاز به مسکن از اولین نیازهای بشر می باشد. مسکن خوب در بهترکردن کیفیت زندگی تاثیر مستقیم دارد.